KVKK Bilgilendirme ve Gizlilik politikası

Halis Polat Armagrande Zeytinyağı olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin işlenmesi amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu Halis Polat şahıs şirketine (bundan sonra Armagrande olarak geçecektir) aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres: Geyikli Sanayi Sitesi No112/A Çanakkale

Telefon: 0 5064546000

E-Mail Adres:info@armazeytinyagi.com


2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Armagrande ile paylaşacağınız kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilmesi,

Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,

Kalite ve standart denetimlerimizin yapılması,

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanması,

Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,

Pazarlama, satış ve kiralama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,

Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,

Tesis ve personel güvenliğinin sağlanması,

Her türlü kanal aracılığıyla müşteriler tarafından iletilecek öneri/talep/şikâyetlerin değerlendirilmesi, cevaplandırılması ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılması,

İnsan Kaynakları süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin yürütülmesi,

Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına, özel kişilere, kolluk kuvvetlerine, mahkemelere, icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek – tüzel kişilere ve bankalara KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Armagrande tarafından Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve resmi kurumlardan olmak üzere; çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan KVKK’nın 5, 6 ve 8’inci maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Armagrande tarafından Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve resmi kurumlardan olmak üzere; çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan KVKK’nın 5, 6 ve 8’inci maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

 

Açık rızanızın bulunması,

Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

lgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

Açık rızanızın bulunması,

Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,

Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

5. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkili olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6. Talep İletme Yönetimi

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında KVKK’nın 11. maddesi ile ilgili taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği uyarınca dilekçe ile noter kanalı ile info@armazeytinyagi.com elektronik posta adresimizi kullanmak suretiyle, www.armazeytinyagi.com adresinde yer alan iletişim kanalları ile iletebilirsiniz.

 

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan 1 Türk Lirası tutarındaki işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

·        Geyikli Sanayi Sitesi No112/A Çanakkale adresinde mukim Halis Polat ("Armagrande") şahıs şirketi, kullanıcıların www.armazeytinyagi.com ("Websitesi") üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışındakullanmayacak, ayrıca izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. .Bununla beraber kullanıcı, paylaşmış olduğu bilgilerinin kendisine özelavantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlüiletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm Armagrandi ve PolatOtelcilik Tur İşl San Tic Ltd Şti. ile de paylaşımına izin vermektedir. (paylaşılaniştirakler için www.armagrandi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz)

·        Kişisel bilgiler; adsoyad, doğum tarihi, ev adresi, mobil ve sabit telefon numarası, e-posta adresigibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlükişisel bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

·        Armagrande Zeytinyağı, kişiselbilgileri kendi bünyesinde profilleme, istatistiksel çalışmalar, reklam,tanıtım, pazarlama ve sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabilecek vesadece bu çalışmaların yapılması amacıyla bilginiz dahilinde olan 3.kişiler ilepaylaşabilecektir.

·        Armagrande Zeytinyağı, kişiselbilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarakaddetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veyaherhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veyaüçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekliözeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Arma Zeytinyağı’nın gerekli bilgigüvenliği önlemlerini almasına karşın websitesine ve sisteme yapılan saldırılarsonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesidurumunda, Arma Zeytinyağı’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

·        Armagrande Zeytinyağı,kullanıcılara ve kullanıcıların Web sitesinin kullanımına dair bilgileri,teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir.Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknikiletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcıayarlarını değiştirebilirler.

·        Kullanıcılar,Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme girişyaparak güncelleyebilirler. Bu konuda taleplerinizi ayrıca Websitemizde yeralan iletişim bilgilerinden bize ulaşarak da iletebilirsiniz. Talebiniz en kısasürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

·        armazeytinyagi.com'dan promosyon ve duyuru mesajı içeren e-posta almak istemiyorsanız Hesabımsayfasındaki Bilgilerim başlığı altında yer alan Bilgi Güncelle sekmesinitıklayın. Açılan sayfada “Kampanyalardan e-posta yoluyla haberdar olmakistiyorum" seçeneğinin yanındaki işareti kaldırın.

·        Her Kullanıcı, işbuWebsitesini ziyaret ederek, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.