Mesafeli Satış Sözleşmesi/Şartlar & Koşullar

MADDE  – 1 KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Satıcı’nın, Alıcı’ya (Tüketici’ye) satışını yaptığı,nitelikleri ve satış fiyatı faturasında belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ilgiliyönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak veyükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE  – 2 SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

2.1  Alıcı sözleşme’yi okuduğunu, anladığını,haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

2.2 Satıcı ve alıcı, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbiroransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygunolduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi birtecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

2.3 Alıcı, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğukonusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile,hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerekuyacağını kabul eder.

2.4 Satıcı ve alıcı, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özelliktaşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

2.5 İşbu sözleşme, ekleri ve www.armazeytinyagi.com 

üzerinden yapılan işlemler kapsamında tedarik edilen bilgiler ve elektronik vasıtalarla onaylanan konular kampanyalı satışlara ilişkin uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik'in 6. maddesinin gerekliliklerine karşılık gelmektedir. 

2.6 İşbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkındayönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümlerdürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicininkorunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.

2.7 İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı yeni borçlar kanunu hükümleri de dikkatealınarak hazırlanmıştır.  yeni borçlar kanunu’nun 21. maddesinde öngörülenbağlayıcılık ve içerik denetimi alıcı tarafından yapılmıştır. İşbu sözleşmehükümlerinden hiçbiri işbu sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı(şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz.  İşbu sözleşme hükümleri açık veanlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

MADDE  – 3 SATICI BİLGİLER

Unvan: Halis Polat

Adres:  Arma Grande Zeytinyağı Fabrikası GeyikliSanayi Sitesi No: 112/A Çanakkale

Telefon:  +90 506 454 6000

Faks:  +90 286 658 8544

E-mail: polat@armagrandi.com

MADDE  – 4 ALICI(TÜKETİCİ) BİLGİLERİ

Online olarak doldurulmuş olan form ve faturaüzerindeki gibidir.

MADDE  – 5 SÖZLEŞMEKONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Online olarak doldurulmuş olan form ve faturaüzerindeki gibidir.

MADDE  – 6 GENEL HÜKÜMLER

6.1 Alıcı, Madde 5'te belirtilen sözleşme konusuürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tümön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidiverdiğini beyan eder.

6.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyiaşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlıolarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adrestekikişi/kuruluşa teslim edilir.

6.3 Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka birkişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatıkabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.4 Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz,siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğününsüresi dolmadan, Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarikedebilir.

6.5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbusözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişinbedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya bankakayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuşkabul edilir.

6.6 Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyenhava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşmekonusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Satıcı’ya bildirmekleyükümlüdür. Bu takdirde Satıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusuürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyicidurumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

Satıcı’nınsiparişi iptal etmesi halinde nakit veya Banka Havale/EFT'si yöntemiyle yapmışolduğu ödemelerde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir. Kredikartı ile yapılan ödemelerin iadelerinde,  Satıcı 10 gün içerisinde iadeişlemini bankaya bildireceğini taahhüt eder. Bankaların iade işlem süreçlerininfarklı sürelerde gerçekleşebilmesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.7 Satıcı’nın iş bu sözleşmedeki ödeme yükümününherhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde Satıcı, tahsil edilemediği ürünbedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faizoranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibibaşlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.

MADDE - 7 CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması HakkındaKanun’un ilgili hükümleri uyarınca;

7.1 Tüketici; mal satışına ilişkin mesafelisözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren ondört gün içerisindeherhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden caymahakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içindesatıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

7.2 Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde,Tüketici’nin istekleri veya açıkça Tüketici’nin kişisel ihtiyaçlarıdoğrultusunda hazırlanan, niteliği itibari ile geri gönderilmeye elverişliolmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimaliolan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde Tüketici’nin cayma hakkı yoktur.

7.3 Tüketici’nin cayma hakkını kullanması halindeSatıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibarenen geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Tüketici’yi borç altınasokan her türlü belgeyi Tüketici'ye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek veyirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

7.4 Teslim alınmış olan malın değerinin azalmasıveya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasınaengel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması Tüketici’ninkusurundan kaynaklanıyorsa Satıcı’ya malın değerini ya da değerindeki azalmayıtazmin etmesi gerekir.  Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelendeğişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

MADDE - 8 YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden dolayı her türlü şikayet veitirazlar, ilgili Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlaragöre Alıcı’nın veya Satıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki TüketiciSorunları Hakem Heyeti’ne veya Satıcı’nın bulunduğu yerde ki TüketiciMahkemesi’ne yapılabilecektir.

MADDE - 9 İADE VE GARANTİKOŞULLARI

www.armazeytinyagi.com alışveriş sitesindesatılan gıda ürünlerinin tamamı T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ilgilimevzuatına ve tebliğine uygun olarak üretilmiştir.

Ürünlerin sonkullanma tarihi ürün ambalajı üzerinde belirtilmektedir. Ürünlerin raf ömrü veson kullanma tarihi her ürün için farklıdır.

Sorunlu çıkan ürünü orjinal kutusu veparçalarıyla eksiksiz göndermeniz halinde ürün incelemeye girecektir ve gerekligörüldüğü takdirde analize gönderilecektir.

Ürünü teslim almanızı takip eden 7 güniçerisinde üründe sorun meydana gelir ve ürünü geri göndermek istersenizsorundan kaynaklanan tüm kargo gönderi ücretleri tarafımızdan karşılanacaktır.

MADDE - 10 TESLİMAT BİLGİLERİ

Siparişleriniz, banka onayı alındıktan sonra 3iş günü (Pazartesi-Cuma) içerisinde kargoya teslim edilir. Teslimat adresininİstanbul'a uzaklığına göre de kargo şirketi 1-3 gün içerisinde siparişinizisize ulaştıracaktır.

(Not: Bu süreler Yurtiçi Kargo ve MNG Kargo  firmasının taahhütüdür.)

Tarafımızdan kaynaklanan bir aksilik olmasıhalinde ise size üyelik bilgilerinizden yola çıkılarak haber verilecektir. Buyüzden üyelik bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olması önemlidir. Bayram vetatil günlerinde teslimat yapılmamaktadır.

Satın aldığınız ürünler bir teyit e-posta'sı iletarafınıza bildirilecektir. Seçtiğiniz ürünlerden herhangi birinin stoktamevcut olmaması durumunda konu ile ilgili bir e-posta size yollanacak ve ürününilk stoklara gireceği tarih tarafınıza bildirilecektir.